KATHRYN

ZAZENSKI

Oh It's So Vast, This Here Thing... 2013

Sound/light installation

+48 731 215 128
kathryn.zazenski@gmail.com